Ochrana osobních údajů na portálu WebDev3d.cz

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb a základě smlouvy o internetové prezentaci na stránkách www.webdev3d.cz s odběratelem služeb (dále jen „Subjekt údajů”)

uděluji tímto IData s.r.o., IČO 07531893, se sídlem: Osvračín č.ev. 16, 345 61. Česká republika, emailový kontakt: webdev3d@gmail.com (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány:
  • IP adresa,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt.
Účelem zpracování osobních údajů je: Reklamní a marketingovou činnost, zasílání obchodních sdělení, nabídek Správce a informací o produktech a službách a ke komunikaci se subjektem údajů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

*Poučení Subjektu údajů Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu s tímto dokumentem a prohlašuji, že tento můj souhlas je informovaný a zcela svobodný.
Copyright © 2024, Všechna práva vyhrazena